กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"  
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นายยิ่งพันธุ์	 อนุกูล
นายยิ่งพันธุ์ อนุกูล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางพิพัฒอร กิ่งแก้ว
นางพิพัฒอร กิ่งแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นางสาวพรรณณิภา พิศเพ็ง
นางสาวพรรณณิภา พิศเพ็ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายวิทยา ภูผาลาด
นายวิทยา ภูผาลาด
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวธนาพร เพียรชอบ
นางสาวธนาพร เพียรชอบ
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นางถาวรวรรณ กุลฤทธิ์
นางถาวรวรรณ กุลฤทธิ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
จ.อ.ชัยรัตน์ สุจิณพำ
จ.อ.ชัยรัตน์ สุจิณพำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางจันทิมา ยุพการณ์
นางจันทิมา ยุพการณ์
เจ้าพนักงานธุรการ
นิติกร (ว่าง)
นางสาวมะลิวรรณ จันทะวาด
นางสาวมะลิวรรณ จันทะวาด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุระชัย  จึงสุรกิจ
นายสุระชัย จึงสุรกิจ
พนักงานตกแต่งสวน
นายธวัชชัย  ชอบธรรม
นายธวัชชัย ชอบธรรม
คนงานทั่วไป (งานเกษตร)
นายธนดล  ปุณริบูรณ์
นายธนดล ปุณริบูรณ์
คนงานทั่วไป (ขับรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์)
นายสุรัต  บุตรโต
นายสุรัต บุตรโต
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายรณกรณ์  แสงราม
นายรณกรณ์ แสงราม
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายสมบัติ  โสภา
นายสมบัติ โสภา
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายชาญชัย  แสงล้ำ
นายชาญชัย แสงล้ำ
คนงานทั่วไป (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)
นายอัมพร  ขันธ์น้อย
นายอัมพร ขันธ์น้อย
พนักงานขับรถยนต์
คนงานทั่วไป ขับรถบรรทุกขยะ (ว่าง)
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615