กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  ... องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563  
 
สมาชิกสภาอบต.
_______________________________________________________________________________
สมาชิกสภาอบต.
 
 
ประธานสภาอบต.
รองประธานสภาอบต.
เลขนุการสภาอบต.
นายธรรมมา   	โถนทา
นายธรรมมา โถนทา
ส.อบต. หมู่ 1
นายสังคม	โค้งช่วย
นายสังคม โค้งช่วย
ส.อบต. หมู่ 1
นายไพทูรย์ 	ผ่องพรรณ
นายไพทูรย์ ผ่องพรรณ
ส.บอต. หมู่ 2
นายบุญส่ง	พานิชย์
นายบุญส่ง พานิชย์
ส.บอต. หมู่ 2
นายบุญพันธ์	ครุฑสุวรรณ
นายบุญพันธ์ ครุฑสุวรรณ
ส.อบต. หมู่ 3
นางอำพร    	ผ่องใส
นางอำพร ผ่องใส
ส.อบต. หมู่ 3
นายสมศักดิ์	บุญพบ
นายสมศักดิ์ บุญพบ
ส.อบต. หมู่ 4
นายบุญจันทร์	ดีวงค์
นายบุญจันทร์ ดีวงค์
ส.อบต. หมู่ 4
นายสิทธิศักดิ์	บุญภา
นายสิทธิศักดิ์ บุญภา
ส.อบต. หมู่ 5
นายสนิท	หล่าหมื่น
นายสนิท หล่าหมื่น
ส.อบต. หมู่ 5
นายอุทร	อาจหาญ
นายอุทร อาจหาญ
ส.อบต. หมู่ 6
นายสมโพช	ยอดเมิน
นายสมโพช ยอดเมิน
ส.อบต. หมู่ 6
นายทองสุข  	เกตุศิริ
นายทองสุข เกตุศิริ
ส.อบต. หมู่ 7
นายอัมพร	สีรักษา
นายอัมพร สีรักษา
ส.อบต. หมู่ 7
นายมงคล	สุดใจ
นายมงคล สุดใจ
ส.อบต. หมู่ 8
นายเพชร	อุ่นทรัพย์
นายเพชร อุ่นทรัพย์
ส.อบต. หมู่ 8
นายวุฒิชัย	บุญเพิ่ม
นายวุฒิชัย บุญเพิ่ม
ส.อบต. หมู่ 9
นายประสิทธิ์	ดีเข็ม
นายประสิทธิ์ ดีเข็ม
ส.อบต. หมู่ 9
นายสมบัติ	กองแก้ว
นายสมบัติ กองแก้ว
ส.อบต. หมู่ 10
นายทวี	สีดาพาลี
นายทวี สีดาพาลี
ส.อบต. หมู่ 10
นายสันติธรรม	นามวงษา
นายสันติธรรม นามวงษา
ส.อบต. หมู่ 11
นายสุนทร	โถทอง
นายสุนทร โถทอง
ส.อบต. หมู่ 11
นายสมบัติ	จันทร์รักษา
นายสมบัติ จันทร์รักษา
ส.อบต. หมู่ 12
นายจิระวัฒน์ 	ชัยทอง
นายจิระวัฒน์ ชัยทอง
ส.อบต. หมู่ 12
นายคำพนธ์	สุขเหลือง
นายคำพนธ์ สุขเหลือง
ส.อบต. หมู่ 13
นายปัญญา	อุดทุม
นายปัญญา อุดทุม
ส.อบต. หมู่ 13
นางทองจันทร์	บุษบา
นางทองจันทร์ บุษบา
ส.อบต. หมู่ 14
นางไสว	วงแก้ว
นางไสว วงแก้ว
ส.อบต. หมู่ 14
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615