กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"  
 
หนังสือราชการ สถ.จ.
_______________________________________________________________________________
 [ 25-02-2564 ]แบบรายการตรวจสอบสถานประกอบกิจการ (Checklist)
 [ 25-02-2564 ]การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
 [ 25-02-2564 ]การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)
 [ 25-02-2564 ]ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม "การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเลือกตั้ง เพื่อเรียนรู้ คุณสมบัติ ข้อต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่นและข้อระวังการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น" 
 [ 25-02-2564 ]การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 [ 25-02-2564 ]การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
 [ 25-02-2564 ]การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 25-02-2564 ]ขอหารือการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 [ 24-02-2564 ]การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID - 19
 [ 24-02-2564 ]การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 [ 24-02-2564 ]ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
 [ 24-02-2564 ]ขอแจ้งรายละเอียดการนำส่งเงินรายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 24-02-2564 ]มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดูแลสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เพิ่มเติม 
 [ 24-02-2564 ]แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร
 [ 24-02-2564 ]กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ รอบเดือนตุลาคม 2563
 [ 23-02-2564 ]มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 23-02-2564 ]เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (นายอำเภอกาบเชิง)
 [ 23-02-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 16-02-2564 ]ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด/อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจผ่านแพลตฟอร์ม Google
 [ 16-02-2564 ]การติดตามผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช ปี 2564
 [ 16-02-2564 ]ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
 [ 16-02-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 15-02-2564 ]ประกาศคณะกรรมการการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2563
 [ 15-02-2564 ]การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายปี (มฝ.1) ประจำปี พ.ศ. 2563
 [ 15-02-2564 ]ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2564
 [ 15-02-2564 ]ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการนับเวลาเรียน การสอนชดเชย การอนุมัติการจบการศึกษาและการจัดทำระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ปีการศึกษา 2563
 [ 15-02-2564 ]การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)ไตรมาสที่2(มกราคม-มีนาคม2564)
 [ 15-02-2564 ]ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการประเมินระบบมาตรฐานบริหารด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) ปี 2564
 [ 15-02-2564 ]ประชาสัมพันธ์คู่มือรวมข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เล่ม 3 และรายการแนะนำกฎหมายระดับอนุบัญญัติและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
 [ 15-02-2564 ]การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตัวชี้วัดที่ 8)
 [ 15-02-2564 ]ประกาศ ก.ท.จ.สร. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีทีมีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564
 [ 10-02-2564 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ทถอ.ปราสาท)
 [ 10-02-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นอ.เมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ สังขะ และท่าตูม)
 [ 09-02-2564 ]การรายงานการใช้แอปพลิเคชัน หมอชน/ไทยชนะ 
 [ 09-02-2564 ]ขอความร่วมมือรายงานข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคะแนนการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2563 
 [ 09-02-2564 ]กำชับเจ้าหน้าที่ลงข้อมูลในระบบ Nispa และระบบ บสต. และพิจารณาประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด (กล้อง CCTV)
 [ 09-02-2564 ]ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" 
 [ 09-02-2564 ]ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ในพื้นที่ที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่ยื่นคำขอรับการประเมิน เพื่อวิทยฐานะให้สูงขึ้นระดับชำนาญการการพิเศษฯ
 [ 09-02-2564 ]การทกสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (นอ.สำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี จอมพระ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์)  
 [ 09-02-2564 ]โครงการเสริมสร้างวินัยการเงินการคลังของรัฐ กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง รอบรู้ ใส่ใจ เสริมสร้างวินัยการเงินการคลังให้ยั่งยืน
 [ 09-02-2564 ]ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัดในการจัดทำและจัดจ้างแบบรูปรายการก่อสร้าง
 [ 09-02-2564 ]การปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
 [ 09-02-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองท้องถิ่น
 [ 08-02-2564 ]แนวทางและมาตรการในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
 [ 08-02-2564 ]ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายชื่อของประธานชุมชนพร้อมรายละเอียด
 [ 08-02-2564 ]ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564
 [ 08-02-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 08-02-2564 ]สรุปข้อสั่งการของผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2564 (ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ)
 [ 08-02-2564 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 05-02-2564 ]มาตรการควบคุมพื้นที่และกำกับดุแลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) 
 [ 05-02-2564 ]แจ้งข้อกำหนด และคำสั่งนายกรัฐมนตรี 
 [ 05-02-2564 ]แผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 05-02-2564 ]แผนตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 05-02-2564 ]การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 [ 05-02-2564 ]ส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (ทถอ.ทุกอำเภอ)
 [ 05-02-2564 ]การรายงานงบทดลองของหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2564
 [ 05-02-2564 ]การโอนเงินค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
 [ 04-02-2564 ]แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชั่น "พ้นภัย"
 [ 04-02-2564 ]การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แก่ประชาชน 
 [ 04-02-2564 ]การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี พ.ศ. 2563 - 2564 
1 2
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615