กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"  
 
ด้านการเมืองการปกครอง
_______________________________________________________________________________
ด้านการเมืองการปกครอง
 

2.  ด้านการเมืองการปกครอง

2.1 เขตการปกครอง

ตำบลธาตุแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๔ หมู่บ้าน

ตาราง แสดงรายชื่อหมู่บ้าน/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต. ประจำแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่

หมู่บ้าน /

รหัสหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

ตำแหน่งในสภา อบต.

บ้านธาตุ 32070201

นางกิตติยา ธัญกิตติชัย

กำนันตำบลธาตุ

นายธรรมมา โถนทา

นายสังคม โค้งช่วย

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

บ้านธาตุ

32070202

นายสุรเดช เหลาคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

นายไพฑูรย์ ผ่องพรรณ

นายบุญส่ง พานิชย์

ประธานสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

บ้านม่วงหมาก

32070203

นายสมบัติ พันธ์มณี

ผู้ใหญ่บ้าน

นายบุญพันธ์ ครุฑสุวรรณ

นางอำพร ผ่องใส

รองประธานสภาฯ

สมาชิกสภา อบต.

บ้านหนองบก

32070204

นางอัมพร แสงนวน

ผู้ใหญ่บ้าน

นายสมศักดิ์ บุญพบ

นายบุญจันทร์ ดีวงค์

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

บ้านน้ำคำ

32070205

นายสุพรรณ จันทสาร

ผู้ใหญ่บ้าน

นายสิทธิศักดิ์ บุญภา

นายสนิท หล่าหมื่น

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

บ้านแต้

32070206

นายประสิทธิ์ อาจหาญ

ผู้ใหญ่บ้าน

นายอุทร อาจหาญ

นายสมโพช ยอดเมิน

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

บ้านหนองแคน

32070207

นางจันทร์ดี หอมห่วน

ผู้ใหญ่บ้าน

นายทองสุข เกตุศิริ

นายอัมพร สีรักษา

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

บ้านน้ำคำ

32070208

นางเยาวลักษณ์ ปราบภัย

ผู้ใหญ่บ้าน

นายมงคล สุดใจ

นายเพชร อุ่นทรัพย์

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

บ้านแคน

32070209

นายมานะชัย นามวงษา

ผู้ใหญ่บ้าน

นายวุฒิชัย บุญเพิ่ม

นายประสิทธิ์ ดีเข็ม

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

๑๐

บ้านโนนจำปา32070210

นายสุริสันต์ อนันตสุข

ผู้ใหญ่บ้าน

นายสมบัติ กองแก้ว

นายทวี สีดาพาลี

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

๑๑

บ้านเหล่าม่วง 32070211

นายวิชัย ศรีงาม

ผู้ใหญ่บ้าน

นายสันติธรรม นามวงษา

นายสุนทร โถทอง

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

๑๒

บ้านดู่

32070212

นายศิริชัย ราดสะอาด

ผู้ใหญ่บ้าน

นายสมบัติ จันทร์รักษา

นายจิรวัฒน์ ชัยทอง

สมชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

๑๓

บ้านน้ำสร้าง

32070213

นายสุนทร สุนะ

ผู้ใหญ่บ้าน

นายคำพนธ์ สุขเหลือง

นายปัญญา อุดทุม

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

๑๔

บ้านโนนตาล

32070214

นายพานทอง โถทอง

ผู้ใหญ่บ้าน

นางทองจันทร์ บุษบา

นางไสว วงแก้ว

สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.

2.2 การเลือกตั้ง ได้แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น ๑ เขตเลือกตั้ง 14 หน่วยเลือกตั้ง

การเลือกตั้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557

หน่วย

เลือกตั้งที่

ชื่อหน่วยเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ

จำนวนผู้มาใช้สิทธิมาเลือกตั้ง

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านธาตุ หมู่ที่ 1

221

226

447

170

169

339

2

บ้านธาตุ หมู่ที่ 2

241

241

482

166

173

339

3

บ้านม่วงหมาก หมู่ที่ 3

300

316

616

208

239

447

4

บ้านหนองบก หมู่ที่ 4

127

116

243

94

85

179

5

บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 5

212

239

451

159

190

349

6

บ้านแต้ หมู่ที่ 6

231

212

443

151

158

309

7

บ้านหนองแคน หมู่ที่ 7

92

90

182

68

64

309

8

บ้านน้ำคำ หมู่ที่ 8

230

251

481

156

197

353

9

บ้านแคน หมู่ที่ 9

157

176

333

106

138

244

10

บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 10

210

199

409

156

153

309

11

บ้านเหล่าม่วง หมู่ที่ 11

210

199

409

156

153

309

12

บ้านดู่ หมู่ที่ 12

338

309

647

245

241

486

13

บ้านน้ำสร้าง หมู่ที่ 13

123

134

257

82

112

194

14

บ้านโนนตาล หมู่ที่ 14

113

107

220

77

86

163

รวม 14 หน่วยเลือกตั้ง

2,688

2,730

5,418

1,899

2,089

3,988

3. ประชากร

3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ครัวเรือน ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๕9

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

H จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

€ชาย

หญิง

รวม

บ้านธาตุ

163

๒84

๓๐1

๕85

บ้านธาตุ

162

294

๓07

๖01

บ้านม่วงหมาก

217

๔14

397

๘11

บ้านหนองบก

65

๑๖9

๑56

๓๒5

บ้านน้ำคำ

163

๒80

๓๐1

๕81

บ้านแต้

125

๓๑2

๒86

598

บ้านหนองแคน

51

117

๑๑8

๒๓5

บ้านน้ำคำ

156

๓25

๓26

๖51

บ้านแคน

99

๒11

๒๓4

๔๔5

๑๐

บ้านโนนจำปา

74

๑๓8

๑55

๒93

๑๑

บ้านเหล่าม่วง

132

๒๘7

๒62

๕๔9

๑๒

บ้านดู่

221

๔52

๔23

๘75

๑๓

บ้านน้ำสร้าง

84

๑๖6

๑๗2

๓๓8

๑๔

บ้านโนนตาล

53

๑45

๑๔8

๒๙3

รวมทั้งสิ้น

1,765

๓,594

๓,586

๗,180

3.2 ช่วงอายุและจำนวนประชากร

กลุ่มอายุ (ปี)

€ชาย

หญิง

รวม

๐๐-๐๔

177

179

356

๐๕-๐๙

๒31

22

53

๑๐-๑๔

33

๒15

448

๑๕-๑๙

255

๒54

๕09

๒๐-๒๔

306

๒56

๕62

๒๕-๒๙

50

33

483

๓๐-๓๔

279

37

516

๓๕-๓๙

33

269

02

๔๐-๔๔

36

๓18

๖54

๔๕-๔๙

289

321

610

๕๐-๕๔

250

271

521

๕๕-๕๙

203

226

429

๖๐-๖๔

๑6๑

๑81

๓42

๖๕-๖๙

120

๑71

๒91

๗๐-๗๔

68

109

๑77

๗๕-๗๙

51

66

๑๑7

๘๐-84

32

45

77

๘5-89

13

20

33

9๐-94

4

5

9

95-99

1

2

3

10๐+

1

0

รวมทั้งสิ้น

3,593

๓,601

๗,194

หมายเหตุ : ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน อำเภอรัตนบุรี ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕9

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615