กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"  
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

ส่วนที่ 1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

1.2 ที่ตั้งของตำบล

ตำบลธาตุ เป็น 1 ใน 12 ตำบลในเขตอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีอาณาเขตพื้นที่ทั้งหมด 20 ตารางกิโลเมตร โดยตำบลธาตุอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ไปทางทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ จรด ตำบลดอนแรดและตำบลหนองบัวทอง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์

ทิศตะวันออก จรด ตำบลยางสว่าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก จรด ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ จรด ตำบลเบิด อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

เนื้อที่ตำบลธาตุ

มีพื้นที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 12,500 ไร่ หรือ 20 ตารางกิโลเมตร

แผนที่ตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

map

1.2 สภาพภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลธาตุ มีพื้นที่เป็นที่ราบ เกษตรกรใช้พื้นที่สำหรับ ปลูกข้าว ทำสวน ทำไร่ และปลูกพืช

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม แต่อาจเกิด“ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน

ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็น

1.4 ลักษณะของดิน

พื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตร ปลูกพืชไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ที่จะทำการปลูกข้าว ซึ่งต้องรอในฤดูฝนอาศัยน้ำฝนเพราะไม่มีลำคลองไหลผ่านและไม่มีระบบชลประทาน

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ

มู่ที่

ประเภทแหล่งน้ำ

บ่อบาดาล

สระน้ำ

ฝาย

ทำนบ

บ่อน้ำตื้น

โอ่ง๑,๓๐๐ ล.

ถังเก็บน้ำ

ห้วย/คลอง

อื่นๆ

1

-

3

-

-

-

-

20

-

2

-

2

-

-

-

-

20

1

3

4

2

-

-

-

-

50

-

4

2

-

-

-

-

-

15

-

5

-

1

-

-

-

-

20

-

6

3

1

-

-

-

-

20

1

7

2

1

-

-

-

-

10

-

8

-

-

-

-

-

-

15

-

9

4

1

-

-

-

-

10

-

10

2

1

-

-

-

-

10

-

11

4

1

-

-

-

-

20

-

12

10

2

-

-

-

-

30

-

13

1

-

-

-

-

-

10

-

14

3

1

-

-

-

-

10

-

รวม

35

16

-

-

-

-

270

2

1.5 ลักษณะของไม้และป่าไม้

ป่าดงหินล้ม (ป่าสงวนแห่งชาติ) 1 แห่ง จำนวน 1,139.26 ไร่

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615