กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"  
 
บริการขั้นพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________
บริการขั้นพื้นฐาน
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน

5.1 การคมนาคมขนส่ง

การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์ ตำบลธาตุมีเส้นทางการเดินรถเชื่อมหมู่บ้าน ตำบล อำเภอและ จังหวัดต่าง ๆ โดยมีเส้นทางสำคัญแยกเป็นประเภทถนน ได้ดังนี้

๒.๒.๑.๑ ถนนลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย

๒.๒.๑.๒ ถนนดิน จำนวน ๑๐ สาย

๒.๒.๑.๓ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๘๕ สาย

๒.๒.๑.๔ ถนนลาดยาง จำนวน ๕ สาย

๒.๒.๑.๕ ถนนดินลงหินคลุก จำนวน ๒๓ สาย

๒.๒.๑.๖ ถนนลูกรังลงหินคลุก จำนวน ๑๓ สาย

๒.๒.๑.๗ ถนนดินลงลูกรัง จำนวน ๑๔ สาย

5.2 การไฟฟ้า

เขตตำบลธาตุ เป็นเขตชุมชนและชนบท ระบบไฟฟ้าขยายทั่วถึงทั้งตำบล ประชากรมีไฟฟ้าใช้ ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ และวิธีการที่จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ทั้งนี้ อบต. ธาตุ ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีไฟฟ้าใช้ ดังนี้

(๑) จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า จำนวน 1,008 หลังคาเรือน

(๒) ไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 328 จุด รายละเอียด ดังน

 

ลำดับ

ที่

หมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือน

จำนวนโคมไฟฟ้าสาธารณะ/จุด

หมายเหตุ

คิดเป็น

ร้อยละ

บ้านธาตุ

163

28

ตามจุดเสี่ยง

5๐

บ้านธาตุ

162

25

ตามจุดเสี่ยง

5๐

บ้านม่วงหมาก

217

35

ตามจุดเสี่ยง

4๐

บ้านหนองบก

65

1๕

ตามจุดเสี่ยง

7๐

บ้านน้ำคำ

163

๓0

ตามจุดเสี่ยง

8๐

บ้านแต้

125

30

ตามจุดเสี่ยง

7๐

บ้านหนองแคน

51

12

ตามจุดเสี่ยง

8๐

บ้านน้ำคำ

156

30

ตามจุดเสี่ยง

8๐

บ้านแคน

99

20

ตามจุดเสี่ยง

8๐

๑๐

บ้านโนนจำปา

74

20

ตามจุดเสี่ยง

80

๑๑

บ้านเหล่าม่วง

132

25

ตามจุดเสี่ยง

80

๑๒

บ้านดู่

221

25

ตามจุดเสี่ยง

60

๑๓

บ้านน้ำสร้าง

84

20

ตามจุดเสี่ยง

8๐

๑๔

บ้านโนนตาล

53

13

ตามจุดเสี่ยง

8๐

รวม

๑,๔๕๙

328

ตามจุดเสี่ยง

 

5.3 การประปา

ลำดับ

ที่

หมู่บ้าน

ระบบประปา

ประเภทประปา

จำนวนครัวเรือนที่ใช้

คิดเป็น

ร้อยละ

บ้านธาตุ

การประปาส่วนภูมิภาค

-

-

 

บ้านธาตุ

การประปาส่วนภูมิภาค

-

-

 

บ้านม่วงหมาก

หมู่บ้าน

บาดาลใหญ่

213

10๐

บ้านหนองบก

หมู่บ้าน

บาดาลกลาง

45

10๐

บ้านน้ำคำ

การประปาส่วนภูมิภาค

-

-

 

บ้านแต้

หมู่บ้าน/การประปาส่วนภูมิภาค

บาดาลกลาง

112

98

บ้านหนองแคน

หมู่บ้าน

บาดาลเล็ก

40

8๐

บ้านน้ำคำ

การประปาส่วนภูมิภาค

-

-

 

บ้านแคน

หมู่บ้าน

บาดาลกลาง

92

10๐

๑๐

บ้านโนนจำปา

หมู่บ้าน

บาดาลเล็ก

70

10๐

๑๑

บ้านเหล่าม่วง

หมู่บ้าน

บาดาลกลาง

105

10๐

๑๒

บ้านดู่

การประปาส่วนภูมิภาค

-

-

 

๑๓

บ้านน้ำสร้าง

การประปาส่วนภูมิภาค

-

-

8๐

๑๔

บ้านโนนตาล

หมู่บ้าน

บาดาลเล็ก

40

98

 

 

5.4 โทรศัพท์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ไม่มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ ส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือส่วนบุคคล และมีหอกระจายข่าวครอบคลุมทุกพื้นที่ 14 หมู่บ้าน

 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุไม่มีไปรษณีย์ ซึ่งในการติดต่อสื่อสารทางไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ต้องเดินทางไปใช้บริการไปรษณีย์ อำเภอรัตนบุรี ซึ่งเปิดให้บริการ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในวันจันทร์ - เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) หยุดวันอาทิตย์

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615