กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019"  
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

4.  สภาพทางสังคม

4.๑ การศึกษา

ตำบลธาตุมีสถานศึกษาทั้งหมด จำนวน ๑๒ แห่ง แยกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

*ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก* จำนวน ๔ แห่ง

ลำดับที่

โรงเรียน

จำนวนครู

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ศพด. อบต.ธาตุ

ศพด. บ้านม่วงหมาก

ศพด. บ้านเหล่าม่วง

ศพด. บ้านแต้

48

29

6

20

* ข้อมูลจากกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ณ เดือน มิถุนายน 2559

* สถานบริการด้านการศึกษาระดับประถมศึกษา * จำนวน ๗ แห่ง

ที่

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

อนุบาล 1

(คน)

อนุบาล 2

(คน)

ป.๑

(คน)

ป.๒ (คน)

ป.๓ (คน)

ป.๔ (คน)

ป.๕ (คน)

ป.๖ (คน)

รวมทั้งสิ้น (คน)

บ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”

18

7

20

21

7

17

19

16

๑25

บ้านน้ำคำ

27

20

17

26

19

20

๑7

19

165

บ้านม่วงหมาก

4

6

7

10

10

5

8

4

54

บ้านโนนจำปา

14

5

8

11

6

9

10

12

๗5

บ้านเหล่าม่วง - โนนตาล

4

7

3

18

9

11

5

5

62

บ้านน้ำสร้าง - นางเภา

7

10

5

7

3

7

5

7

51

บ้านแต้ - หนองบก

7

12

12

14

14

5

10

8

82

รวม

81

67

72

107

68

74

74

91

614

* สถานบริการทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษา * จำนวน 1 แห่ง

ลำดับที่

โรงเรียน

จำนวนนักเรียน

หมายเหตุ

ธาตุศรีนคร

228

2

บ้านธาตุ “ธาตุศึกษาวิทยา”

26

ขยายโอกาส

* ข้อมูลจากส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ณ เดือน มิถุนายน 2559

4.๒ สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอื่น ๆ อีกมาก ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจำปี การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งมีหน่วยบริการเกี่ยวกับสาธารณสุข ดังนี้

ที่

ชื่อ

สถานที่ตั้ง

ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบ

1

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ

บ้านธาตุ

นายสัมฤทธิ์ เจริญรักษ์ฤทธิ์

2.

หน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพกู้ภัย)

อบต.ธาตุ

1. นายสุรัต บุตรโต

2. นายอัมพร ขันน้อย

3. นายรณกรณ์ แสงราม

4. นายสมบัติ โสภา

5. นายชาญชัย แสงล้ำ

4.3 อาชญากรรม

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน และส่วนราชการ ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทองได้แก้ปัญหาที่สามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่าง เช่น ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทางร่วมทางแยก รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ ผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวทองจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจหน้าที่ที่สามารถดำเนินการได้

4.4 ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล มีผู้ที่ติดยาเสพติดซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุดำเนินการแก้ไขปัญหาได้เป็นบางส่วน เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

4.5 การสังคมสงเคราะห์

ตำบลธาตุ มีการจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนและให้การดูแลสงเคราะห์ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย

(๑) กองทุนเงินทดแทน

- ผู้ประกันตนที่เป็นลูกจ้าง จำนวน ๒0 คน

(๒) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๘81 คน

(๓) เบี้ยยังชีพคนพิการ จำนวน ๑55 คน

(๔) งานสงเคราะห์และจัดสวัสดิการผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ

จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน

(๕) สนับสนุนสงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน

(๖) เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ จำนวน ๑5 คน

องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

4. สนับสนุนงบประมาณแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ

5. สนับสนุนกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615