กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  ... องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2563  
 
สภาพเศรษฐกิจ
_______________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

6. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ตำบลธาตุส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของพื้นที่ทำการเกษตรทั้งหมด นอกจากนั้นจะใช้ ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดต่าง ๆ ได้แก่ พืชผักสวนครัว การปลูกผลไม้ ปอแก้ว โดยเฉพาะปอแก้ว ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจที่รองลงมาจากปลูกข้าว

๑) พื้นที่ทำการเกษตรของตำบลธาตุ

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

เนื้อที่ทำการเกษตร (โดยประมาณ)

เนื้อที่ทำการเกษตรที่อยู่ในเขตชลประทาน

บ้านธาตุ

๑๓๐

๖๒๕

-

บ้านธาตุ

๑๓๓

๓๐๐

-

บ้านม่วงหมาก

๑๖๕

๖๒๕

-

บ้านหนองบก

๕๘

๔๐๐

-

บ้านน้ำคำ

๑๓๓

๖๒๕

-

บ้านแต้

๑๐๗

๔๕๐

-

บ้านหนองแคน

๓๙

๔๐๐

-

บ้านน้ำคำ

๑๔๒

๖๒๕

-

บ้านแคน

๘๖

๔๐๐

-

๑๐

บ้านโนนจำปา

๖๒

๓๐๐

-

๑๑

บ้านเหล่าม่วง

๑๐๑

๕๒๐

-

๑๒

บ้านดู่

๑๘๓

๓๒๐

-

๑๓

บ้านน้ำสร้าง

๗๓

๓๐๐

-

๑๔

บ้านโนนตาล

๔๗

๔๐๐

-

รวม

๑,๔๕๗

๖,๒๙๐

-

๒) พื้นที่ถือครองทางการเกษตร

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ข้าว (ไร่)

ไม้ผล (ไร่)

พืชไร่ (ไร่)

พืชผัก (ไร่)

พืชสวน (ไร่)

บ้านธาตุ

๕๐๐

-

-

-

-

บ้านธาตุ

๑๖๖

-

-

-

บ้านม่วงหมาก

๖๒๕

-

๑๐

-

-

บ้านหนองบก

๑๕๐

-

-

บ้านน้ำคำ

๒๓๖

-

-

-

บ้านแต้

๔๕๐

-

-

-

-

บ้านหนองแคน

๔๐๐

-

-

-

บ้านน้ำคำ

๕๐๐

-

-

-

-

บ้านแคน

๔๐๐

๑๐

-

-

๑๐

๑๐

บ้านโนนจำปา

๓๐๐

-

-

-

-

๑๑

บ้านเหล่าม่วง

๑๘๗

-

-

-

-

๑๒

บ้านดู่

๑๙๔

-

๑๑

-

-

๑๓

บ้านน้ำสร้าง

๓๐๐

-

-

-

-

๑๔

บ้านโนนตาล

๒๔๐

-

-

-

-

รวม

๔,๖๔๘

๒๓

๓๖

-

๑๕

6.2 การประมง

เป็นการเลี้ยงปลาในหนองน้ำในหมู่บ้าน

6.3 การปศุสัตว์

เกษตรกรในตำบลธาตุส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์ประเภท โค กระบือ ไก่และห่าน เป็นลักษณะของการเลี้ยงเชิงอาชีพเสริมเกือบทกครัวเรือน โดยการเลี้ยงสัตว์หลายๆชนิดรวมกันในบริเวณบ้านหรือใต้ถุนบ้านเป็นส่วนใหญ่ การเลี้ยงโค กระบือ เกษตรกรเกือบทุกครัวเรือนมีการเลี้ยงกระบือ โค ไว้เพื่อเชิงการค้าเป็นส่วนใหญ่ การเลี้ยงไก่ เป็ด และห่าน ซึ่งประชาชนตำบลธาตุมีการเลี้ยงไก่ เป็ด ห่าน ไว้เพื่อบริโภคเป็นส่วนใหญ่และจำหน่ายเพื่อเป็นอาชีพเสริมตามลำดับ ส่วนการเลี้ยงสุกร โดยทั่วไปไม่ค่อยเลี้ยงสุกรมากนัก เพราะราคาสุกรค่อนข้างสูงและจำหน่ายไม่ค่อยได้ราคา

6.4 การบริการ

สามารถแยกได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อบ้าน

ร้านค้าที่ทำกิจการค้าปลีกเป็นหลัก (แห่ง)

ร้านซ่อมยานยนต์ ร้านซ่อมเครื่องจักรกลการเกษตร

ร้านซื้อข้าว (แห่ง)

เต็นท์รถ (แห่ง)

ร้าน

เสริมสวย

ธาตุ

11

1

2

0

ธาตุ

8

1

0

ม่วงหมาก

7

0

หนองบก

1

น้ำคำ

10

แต้

7

หนองแคน

3

น้ำคำ

4

แคน

6

๑๐

โนนจำปา

3

๑๑

เหล่าม่วง

4

1

๑๒

ดู่

10

๑๓

น้ำสร้าง

3

๑๔

โนนตาล

1

รวม

78

3

3

4

6.5 การท่องเที่ยว

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ มีแหล่งท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรม ที่สำคัญ คือ วัดโพธิ์ศรีธาตุ

6.6 อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่สำคัญในตำบลธาตุที่มองเห็นชัดเจนที่สุด คือ อุตสาหกรรมโรงสีข้าว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนโรงสี

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนโรงสี

บ้านธาตุ

-

บ้านน้ำคำ

-

บ้านธาตุ

-

บ้านแคน

1

บ้านม่วงหมาก

2

๑๐

บ้านโนนจำปา

2

บ้านหนองบก

2

๑๑

บ้านเหล่าม่วง

4

บ้านน้ำคำ

1

๑๒

บ้านดู่

2

บ้านแต้

๑๓

บ้านน้ำสร้าง

-

บ้านหนองแคน

-

๑๔

บ้านโนนตาล

1

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

กลุ่มอาชีพในตำบล ได้แก่

1) กลุ่มเลี้ยงโค

2) กลุ่มทำผ้าเช็ดเท้า

3) กลุ่มทอผ้าไหม

4) กลุ่มจักสาน

5) กลุ่มทอเสื่อกก

6.8 แรงงาน อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน

หมู่

หมู่บ้าน

อาชีพหลัก (1)

จำนวนครัวเรือน

อาชีพหลัก(2)

จำนวนครัวเรือน

อาชีพหลัก (3)

จำนวนครัวเรือน

บ้านธาตุ

ทำนา

๑๑๒

รับจ้าง

ค้าขาย

บ้านธาตุ

ทำนา

๑๑๒

รับจ้าง

ค้าขาย

บ้านม่วงหมาก

ทำนา

๑๕๒

รับจ้าง

ค้าขาย

บ้านหนองบก

ทำนา

๕๑

รับจ้าง

ค้าขาย

บ้านน้ำคำ

ทำนา

๑๑๗

รับจ้าง

ค้าขาย

๑๒

บ้านแต้

ทำนา

๙๔

รับจ้าง

ค้าขาย

บ้านหนองแคน

ทำนา

๓๓

รับจ้าง

ค้าขาย

บ้านน้ำคำ

ทำนา

๑๓๐

รับจ้าง

ค้าขาย

บ้านแคน

ทำนา

๗๙

รับจ้าง

ค้าขาย

๑๐

บ้านโนนจำปา

ทำนา

๕๔

รับจ้าง

ค้าขาย

๑๑

บ้านเหล่าม่วง

ทำนา

๙๐

รับจ้าง

ค้าขาย

๑๒

บ้านดู่

ทำนา

๑๖๒

รับจ้าง

ค้าขาย

๑๒

๑๓

บ้านน้ำสร้าง

ทำนา

๖๙

รับจ้าง

ค้าขาย

๑๔

บ้านโนนตาล

ทำนา

๔๐

รับจ้าง

ค้าขาย

รวม

๑,๒๙๕

๖๙

๘๑

 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615