กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  ... องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยินดีต้อนรับ 0-4459-8004 ...  
โครงการสืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลธาตุ 2560
โครงการสืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลธาตุ 2560
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟ
งานวันผู้สูงอายุ
งานวันผู้สูงอายุ
 
 
[ 07-11-2560] การจดทะเบียนพานิชย์   C-01 
[ 10-10-2560] การจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามประกาศกำหนดคนลงสู่ตำแหน่งและระดับตำแหน่ง   P4 
[ 10-10-2560] ประกาศกำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง   P3 
[ 10-10-2560] ประกาศกำหนดส่วนราชการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี   P2 
[ 10-10-2560] ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563   P1 
 
[ 03-08-2560] เปลี่ยนแปลงกระกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ 1 ...   เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน 
[ 02-08-2560] ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านน้ำสร้าง หมู่ 13   doc120170804050455.pdf doc220170804050455.pdf 
[ 30-05-2560] ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง   บันทึกขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง 
[ 29-05-2560] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง   ตำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
[ 02-03-2560] ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ จำนวน 2 โครงการ ดัง ...   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ 7 บ้านหนองแคน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผฉบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านน้ำคำ หมู่ 8 
 
[ 05-02-2559] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ขสร.1) ปีงบประมาณ 2559   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ขสร.1 
 
  [ 24-11-2560 ]การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10/2560[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 24-11-2560 ]เร่งรัดติดตามการบันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรตามมาตรา 35[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
  [ 24-11-2560 ]สรุปผลการประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการร่วมลงทุนกับเอกชนตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (เฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2560 
  [ 24-11-2560 ]การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
  [ 24-11-2560 ]โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2561 
 
 [ 24-11-2560 ]โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่นอำเภอ สู่ สถ.๔.๐ ประจำปี ๖๑ (นายอำเภอรัตนบุรี โนนนารายณ์ ท่าตูม และสังขะ) 
 [ 24-11-2560 ]โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามเป้าหมายหารพัฒนาที่ยั่งยืน" 
 [ 24-11-2560 ]การมอบหมายดำเนินการกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ (นายอำเภอ ทุกอำเภอ และ ทม.สร.)
 [ 24-11-2560 ]การมอบหมายดำเนินการกำจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกหลักวิชาการ (นาย อบจ.สร.)
 [ 24-11-2560 ]โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 (นายอำเภอสำโรงทาบ ท่าตูม สังขะ รัตนบุรี จอมพระ และนายก ทม.สร.) 
 
 
 
       
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615