กระดานสนทนาทั้งหมด
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  ... องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ ยินดีต้อนรับ 0-4459-8004 ...  
โครงการสืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลธาตุ 2560
โครงการสืบสานตำนานบุญบั้งไฟตำบลธาตุ 2560
ประเพณีบุญบั้งไฟ
ประเพณีบุญบั้งไฟ
งานวันผู้สูงอายุ
งานวันผู้สูงอายุ
 
 
[ 25-05-2560] รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น   pic 01 pic 02 
 
[ 30-05-2560] ขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง   บันทึกขออนุมัติเห็นชอบราคากลาง 
[ 29-05-2560] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง   ตำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 
[ 02-03-2560] ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ จำนวน 2 โครงการ ดัง ...   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ 7 บ้านหนองแคน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผฉบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านน้ำคำ หมู่ 8 
[ 02-03-2560] ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ ปี 2560 จำนวน 6 โคร ...   โครงการขุดลอกหนองระเวียง พร้อมตกแต่งคันดิน 2 ข้างให้เรียบ บ้านธาตุ หมู่ 1 โครงการเสริมสร้างถนนดินเดิมพร้อมลงหินลูกรัง บ้านธาตุ หมู่ 2 โครงการขุดลอกหนองฝาย พร้อมตกแต่งคันดินให้เรียบร้อย บ้านม่วงหมาก หมู่ 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหนองบก หมู่ 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านแต้ หมู่ 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ้านหนองแคน หมู่ 7 
[ 02-03-2560] ประกาศเผยแพร่ราคากลางและการคำนวนราคากลางงานก่อสร้าง อบต.ธาตุ   โครงการก่อสรา้งถรรคอนกรีีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) หมู่ 4 บ้านหนองบก 
 
 
  [ 22-06-2560 ]การตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  [ 22-06-2560 ]ทุนฝึกอบรมหลักสูคร Enhancement of Solid Waste Management Capacity (Advance, Planning and Policy) (B)
  [ 22-06-2560 ]ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2560
  [ 22-06-2560 ]การดำเนินงานโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560 
  [ 22-06-2560 ]การบันทึกข้อมูลผลการดำเนินโครงการตามแนวสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
 
 [ 22-06-2560 ]ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต 
 [ 22-06-2560 ]ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ 
 [ 22-06-2560 ]ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกระเทียม 
 [ 22-06-2560 ]ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 
 [ 22-06-2560 ]ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน 
 
 
 
       
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615