กระดานสนทนาทั้งหมด

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 ด้านการเมืองการปกครอง
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร อบต.ธาตุ
 อำนาจหน้าที่
 แบบสำรวจความพึงพอใจ
 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต.ธาตุ
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการติดตามผลและประเมินผลแผนพัฒนา
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แนะนำการชำระภาษี
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาอบต.
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือประชาชน
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
เบี้ยผู้สูงอายุ
จดหมายข่าว
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
ผลิตภัณฑ์ตำบล
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6เดือน
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
 E-Service
 กระดานสนทนา
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 หนังสือพิมพ์
 สถานีโทรทัศน์
 สถานีวิทยุ
 กระทรวงต่างๆ
 77จังหวัดทั่วไทย
 ส่วนราชการที่สำคัญ
 เว็บบริการข้อมูล
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
  "อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ" ร่วมใจรับมือไวรัสโควิด-19 อย่างมีสติเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด  
โครงการ
โครงการ "อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายแก่ประชาชน"
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2562
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2562
 
 
[ 22-05-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ ...  
[ 21-05-2563]  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านโนนจำ ...  
[ 21-04-2563] ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  
[ 21-04-2563] ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง   doc120200421040056.jpg 
[ 26-03-2563] ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์และป้องกันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563   doc120200326025333.pdf 
 
[ 22-05-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบไม่มีรอยต่อตามยาว) บ ...  
[ 21-05-2563] ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (แบบมีรอยต่อตามยาว) บ้านโนนจำป ...  
[ 01-04-2563] ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน   ประกาศ 
[ 30-03-2563] ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ   ประกาศมาตรการส่เงสริมความโปร่งในในการจัดซื้อจัดจ้าง 
[ 14-02-2562] ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e ...   เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 2 
 
[ 13-05-2563] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เม.ย.63   รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 
[ 05-02-2559] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ ขสร.1) ปีงบประมาณ 2559   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ ขสร.1 
 
  [ 02-06-2563 ]ขอส่งคู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  [ 02-06-2563 ]เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 02-06-2563 ]แจ้งกำหนดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2563 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]][[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]][[ตัวอย่างข้อสอบ]]
  [ 02-06-2563 ]ยูเนสโกเปิดรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]
  [ 01-06-2563 ]แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) เพิ่มเติม 
 
 [ 02-06-2563 ]ารโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 02-06-2563 ]การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
 [ 02-06-2563 ]ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 [ 01-06-2563 ]การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 [ 01-06-2563 ]การบันทึกข้อมูลการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่)
 
 
 
 
 
หน้าแรก   I   ติดต่อเรา  
  องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130 ( โทร./โทรสาร 0-4459-8004 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
  สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
 
canlı casino canlı bahis canlı bahis canlı bahis canlı bahis canlı bahis canlı bahis canlı casino bedava bonus veren bahis siteleri bedava bonus free bonus veren bahis siteleri 10 adet bedava bonus veren canlı bahis siteleri